Images to Tell a Story

Toshiaki Kato - Ophelia - via

Toshiaki Kato - Palm to Palm from Romeo and Juliet - via

Toshiaki Kato - Oh, Happy Dagger from Romeo and Juliet - via

Toshiaki Kato - Gothic Maiden - via

Toshiaki Kato - Embrace ~ Beauty and the Beast - via